Oberstdorfer Mundart

So seit ba bn iis

«Ma ka vu freier it alls pfebe
abr d’Sproach sobba vrhebe
wil d’Muetterschproach öu i dear Zit
no Gmiet und Hearz und Huimat git.»

Inge Weissensteiner

1. Vearsle vu freijer

Ludwig Schraudolf

2. De Waage aamache

Sepp Noichl

3. Berghoibe

Annelies Titscher

4. Dr Hoizuug

Ludwig Brutscher

5. D Maark am Rôônächle

Eugen Thomma

6. A Vearsle vum Maale

Frieda Math

7. D Müetr

Agnes Schraudolf

8. Uff dr Gasse

Joachim Jäger

9. A Lüüsbüebegschicht

Hans Kappeler

10. Dr Pfaarar Schiebel hot verzellt

Anton Köcheler

11. A Fliegargschicht us de letschta Kriegsdääg

Marie Luise Althaus

12. A Minschtrantegschichtle

Dr. Thaddäus Steiner

13. Vum Wilde Mändle

Meinhard Kling

14. Dr Hääfele Sepp

Eugen Thomma

15. Us israr Zit

Josef Geiger